Responsabilitat civil/penal en sortides BTT

Les formes de convocatòria, reunió, ...... .. d'una part fins ara han canviat. Abans es feien sortides, rutes, quedades, etc a través de clubs, els quals en la seva quota incloïen la taxa federativa i amb això cobrien la responsabilitat civil que contreia el club en convocar o fer de guia. Les noves formes de convocatòria han originat que a poc a poc es prescindeixi de pertànyer a un club i es realitzin convocatòries a través de WSP, facebook, instagram ...... .. sense cap responsavilidad civil coberta.